Dones emprenedoresemprendre

Punts clau de la legalitat per a l’emprenedor per Elisabet Embid

Ser emprenedora és una de les aventures més valentes i alhora divertides que es poden viure. Per això, per tal de viure experiencia i gaudir-la, hem d’estar segures que es desenvoluparà amb tots els aspectes legals en ordre.

Pas previ per ser una emprenedora

El pas previ o simultani a tota activitat sempre haurà de ser la comunicació i alta a les Administracions corresponents: sempre que duem a terme una activitat econòmica continuada serà obligatori comunicar l’alta censal a l’Agència Tributària i la corresponent alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA).

Així mateix, en cas de tenir local físic, haurem de tenir en compte la llicència corresponent.

La primera comunicació que s’efectua és l’alta censal a l’Agència Tributària, on explicarem qui som, les nostres dades i les activitats que realitzarem.

D’altra banda, l’alta d’autònoms a Seguretat Social, implicarà determinar quina quota pagarem mensualment. Aquesta quota es domicilia al banc i es paga a mes vençut.

La quota sorgeix de triar la base de cotització que voldrem; aquesta base oscil·la entre la mínima de 944’40.-€ i la màxima de 4.070’10.-€, i serà la que haurem de tenir en compte que serà la que determinarà el cobrament de les nostres prestacions.

La quota que pagarem cada mes sorgirà d’aplicar el percentatge del 30% a la base triada; per exemple, si triem la base mínima pagarem 283’32.-€.

Aquesta base escollida determinarà l’import de les prestacions que cobrarem en cas que hi tinguem dret. Per exemple, en cas de fracturar-nos una cama, causarem situació d’incapacitat temporal o baixa. Com és accident no laboral, tindrem dret al 60% de la nostra base, és a dir, si hem triat la mínima, la nostra prestació per baixa serà de 566.-€ del dia quart fins el dia 20 i de 732.-€ a partir del dia 21. Per tant, segons les nostres circumstàncies personals, serà important decidir amb cura quina base de cotització determinarà la nostra quota.

Existeixen diferents bonificacions a la quota esmentada, que vindria a ser un pagament menor durant un temps: tarifa plana, autònom col·laborador, etc. Aquestes bonificacions es concediran en el cas de complir els requisits que s’estableixen per cada una d’elles.

Les prestacions que té dret un autònoma són les mateixes que una treballadora per compte aliena, amb les seves especificitats, a excepció del dret a l’atur. L’autònoma no té dret a atur, però té dret a la prestació per cessament d’activitat si ha cessat completament la seva activitat i ha cotitzat sense tarifa plana com a mínim 12 mesos abans d’aquest tancament.

Un cop donada d’alta com autònoma, què he de tenir en compte?

En primer lloc, protegir la teva identitat, i, per tant, registrar la teva marca o nom comercial, que podrà ser tant a nivell nacional com a nivell europeu o internacional.

En segon lloc, establir una política de protecció de dades, per protegir les dades dels teus clients, proveïdors i possibles empleats. La protecció de dades implicarà informar a qui et cedeix les dades i, alhora, vetllar per la seguretat i confidencialitat d’aquestes dades. Tot negoci ha de tenir les mesures de seguretat mínimes i conèixer què pot fer o no fer amb les dades de que disposa. Aquestes política de privacitat o de protecció de dades s’aplicarà tant a la part on line (web i blog), com a la part off line.

D’altra banda, la relació amb els nostres clients i col·laboradors ha de quedar regulada, mitjançant un contracte. Recorda que cada contracte serà únic, perquè cada negoci és únic.

Els contractes més comuns per ser una autònoma són:

  • De serveis: es contracta una activitat, però no es garantitza resultat concret.
  • Obra: s’encarrega l’execució d’una concreta obra, garantitzant el resultat.
  • D’agència: per promoure el negoci d’un tercer (com a representant).
  • De distribució: per comercialitzar els productes d’un tercer sota la pròpia estructura empresarial.

Així mateix, haurem d’aprendre i tenir en compte la fiscalitat vigent on se’ns exigeix la presentació d’uns impostos trimestrals i anuals, així com portar la comptabilitat del nostre negoci.

Com a autònomes, també haurem de considerar l’abast de la nostra responsabilitat. Quan es declara que existeix responsabilitat per part seva, una autònoma respon amb el seu propi patrimoni: és a dir, quan s’ha produït un incompliment d’un contracte o ha causat dany a un tercer, ja sigui per una negligència o per voluntat. Les assegurances per responsabilitat civil, són obligatòries per algunes professions (per exemple, advocades i metgesses), però és convenient considerar la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil per tal d’assegurar la nostra tranquil·litat a la nostra activitat com autònomes.

La legalitat del teu negoci ha de ser un dels pilar del mateix, doncs és la base de l’èxit de l’activitat. Per tant, és necessari conèixer la legalitat vigent, així com interactuar amb els diferents aspectes legals del teu negoci. Recorda que la base de tota estructura és un bon coneixement.

Em pots trobar en la meva web Elisabet Emdid

a Instagram

Linkedin 

Facebook

2 comentarios en “Punts clau de la legalitat per a l’emprenedor per Elisabet Embid

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *