ajudes autonomsCrisi Covi19Dones emprenedoresemprendre

MESURES ECONÒMIQUES I LABORALS DERIVADES DE L’ESTAT D’ALARMA A CONSEQÜÈNCIA DE COVID-19 per Elisabet Embid

Ajuda fins a 2000€ de la Generalitat de Catalunya

Destinada a autònoms amb activitats les quals autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Requisits:

 1. Estar d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), al menys el primer trimestre de l’any 2020.
 2. Domicili fiscal a Catalunya
 3. Acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.
 4. Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants. Exigeix el tancament
 5. Estar al corrent de tributs i Seguretat Social.
 6. En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l’ajut regulat a la normativa de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2019:
 • Han d’haver finalitzat l’àmbit temporal pel qual es concedia l’ajut: per exemple, l’ajut es concedia de abril 2019 a abril 2020 (no hi podran optar)
 • En cas d’haver rebut l’ajut del Programa de Garantia Juvenil per l’autoocupació de l’any 2019, només es pot demanar aquest ajut si la data d’alta com a  autònom va ser entre l’1 d’octubre de 2018 i l’1 de març 2019.
 1. En cas de fons alternatius d’ingressos, la declaració de la renda haurà de ser sigui igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. I d’igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 2. No es pot ser perceptor de qualsevol altre ajut, prestació o subsidi per a la mateixa finalitat.
 • Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.
 • Compatible amb la capitalització de l’atur.
 • Compatible amb prestació o subsidi no sigui per a la mateixa finalitat i que la base imposable de la darrera declaració de la renda sigui igual o inferior a 25.000 euros.
 • No poden sol·licitar l’ajut els treballadors autònoms societaris i tampoc els que cotitzen a una mutualitat com a sistema alternatiu al Règim Especial del Treball Autònom (RETA).

Com consignar les pèrdues

Estimació directa:

S’haurà d’omplir el document Excel que es facilita:

 • Es consignaran imports sense IVA
 • Es poden consignar despeses d’electricitat, aigua i gas, sempre i quan la despesa estigui directament relacionada amb l’activitat econòmica
 • Només es consideren les despeses fixes (per tant, no es podrà imputar la despesa de material).

Hi ha 2 taules segons si:

 • S’estava d’alta al RETA abans de l’1 de març de 2019. Es farà constar el resultat de mes de març de 2019 i març de 2020. Els imports s’hauran de consignar al formulari de sol·licitud: 
 • Si s’està d’alta a RETA a partir de l’1 de març de 2019. Aquesta taula calcula els imports que posteriorment s’hauran de consignar al formulari de sol·licitud: Resultat del mes de març de 2020 i mitjana dels resultats des de l’alta fins al mes de febrer de 2020. 

Els resultats:

 • El resultat del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros.
 • El resultat de març de 2020 ha d’haver experimentat una reducció igual o superior al 35%  respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

Com es calcula la quantia de la prestació

Estimació directa:

 • Si els resultats de 2019 han estat de 950.-€ o superior: l’ajuda es calcula amb l’objecte de garantir el mes de març de 2020 un salari mínim de 950€. 

Pèrdues març + 950.-€ o bé 950-guanys de març

 • Si al març 2019 és inferior a 950€: En aquests casos l’import de l’ajut es calcularà amb la finalitat de garantir el mes de març de 2020 un salari equivalent al resultat del mes de març de 2019 (o mitjana de resultats des de l’alta).

Pèrdues + salari 2019 o bé salari 2019-guanys març

Estimació objectiva:

 L’import de l’ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març que el treballador autònom ha tancat  el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

Termini per demanar la prestació

El termini per sol·licitar és del 6 d’abril al 5 de maig i es podrà resoldre fins el 6 de juny de 2020.

Es resoldrà per ordre de sol·licitud fins acabar el pressupost assignat a l’ajuda.

Es farà en un únic pagament de 100 a 2000€. La quantia és decidirà amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques.

 

Prestació de cessament d’activitat dels autònoms

El RD aprovat per pal·liar les conseqüències del COVID-19 ha aprovat l’ajuda als autònoms que es vegin obligats a tancar o bé que tinguin pèrdues del 75% respecte el semestre anterior.

En què consisteix la prestació?

– Prestació per quantia del 70% de la mitjana de les bases de cotització dels 12 mesos anteriors, i en el cas que la data d’alta com a autònom tingui menys de 12 mesos d’antiguitat, la prestació serà exactament de 661,08 € mensuals

– No és necessari complir el període mínim de cotització, per la qual cosa és indiferent quan et vas donar d’alta sempre que estiguessis d’alta abans del 14 de març.

– No s’ha de donar de baixa. Si el motiu de sol·licitud és la caiguda de facturació, estarà obligat, en tot cas, en romandre d’alta 

– No es pagarà quota a partir del 14 de març, sempre i quan es reconegui la prestació. Si s’ha girat el rebut i es reconeix la prestació posteriorment, la TGSS tornarà d’ofici la quota indeguda. Ara bé, si no s’ha pagat la quota de març, no s’aplicarà recàrrec.

– S’entendrà com cotitzat a tots els efectes.

– No es perden les bonificacions.

– Per a tots els autònoms, també societaris, col·laboradors, etc.

– Si és per tancament de negoci, la prestació es cobrarà amb efectes 14 de Març

– No implica cessar l’activitat completament: si acrediten la caiguda en la facturació d’almenys un 75% es pot compatibilitzar prestació i activitat. 

– Aquest període no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat posteriors, en cas que tingués dret; és a dir, que si finalment l’autònom ha de tancar el seu negoci, podrà gaudir de la prestació de cessament d’activitat íntegra a la qual pogués tenir dret.

Qui ho pot demanar?

– Autònoms amb activitats suspeses o quan la seva facturació al mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior 

Hi ha 2 excepcions per fer el càlculs:

 • Espectacles: el promig seran els 12 mesos anteriors:

5912.- Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5915.- Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo

5916.- Activitats de produccions de programes de televisió

5920.- Activitats d’enregistrament de so i edició musical

9001.- Arts escèniques

9002.- Activitats auxiliars a les arts escèniques

9003.- Creació artística i literària

9004.- Gestió de sales d’espectacles

 

 • Treballs agraris de produccions de caràcter estacional i treballs de produccions pesqueres, marisqueres o de productes específics de caràcter estacional: es farà la comparativa amb el mateix mes de l’any 2019 (març o abril).

També ho podran sol·licitar els autònoms que tinguin treballadors al seu càrrec; primer podran sol·licitar el ERTO dels treballadors i alhora la prestació per cessament d’activitat, sempre que compleixin amb tots els requisits.

Quins són els requisits?

– Estar donat d’alta a data 14 de març

– Acreditar pèrdua d’ingressos del 75% respecte el semestre anterior

– Estar al corrent de pagament (si no s’ha pagat es requerirà per a posar-se al corrent de pagament en 30 dies).

– Compatible amb qualsevol prestació de seguretat social que el beneficiari hi tingués dret i fos compatible amb dur a terme la seva activitat.

Com es calcula la pèrdua

Tindrem en compte la base imposable de la facturació desde 1 de setembre fins a 29 de febrer o 1 octubre-31 març si la demanem a abril, la sumarem i la dividirem entre 6. Al resultat li aplicarem el 25%

Si al març o abril es factura menys del 25% obtingut, es tindrà dret a la sol·licitud.

Si complim requisit a l’abril, sol·licitarem l’ajuda al maig.

Quina és la durada?

1 mes o fins al mes que declari la finalització de l’estat d’alarma

Es pot accedir fins i tot tenint algun deute amb la Seguretat Social? 

Sí, qui no estigui al dia se li requerirà perquè pagui en el termini de 30 dies. 

Com es gestiona?

Es gestiona a través de les Mútues d’Accident de treball i malaltia professional, el SEPE o l’Insitut Social de la Marina.

Quina documentació s’hauria de presentar?

 1. Sol·licitud de la prestació, les mutues estan adaptant de crear expedients electrònics on només cal complimentar les dades i acompanyar la documentació.
 1. Documentació acreditativa:

– En cas de força major: declaració jurada en la qual haurà de constar la data de la producció de la força major (declaració de l’estat d’alarma, el 14 de març). S’utilitzarà el model normalitzat de cada mútua.

– En cas de pèrdues: còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d’ingressos i despeses; del llibre registro de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses. En el cas dels autònoms que no estan obligats a portar els citats documents de comptabilitat, s’admetrà qualsevol mitjà de prova admès en dret.

– L’autònom societari haurà d’aportar els registres de factures i comptables de la societat. 

 

 1. A més, tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació: activitats suspeses, descens de facturació, que es trobava d’alta al 14/03, esta al corrent de quotes, que no percep cap prestació de SS, i que posa a disposició del gestor la documentació que se li requereixi per acreditar el descens d’ingressos.

 

El termini de resolució és de 30 dies hàbils des de la resolució.

 

Aplaçament i fraccionament d’impostos

Es presentaran en termini i es podran a plaçar en 3 o 6 mesos. En 6 mesos meritaran interessos del 3’75% anual.

Es podrà fraccionar IVA i IRPF

Reconeixement de deute amb sol·licitud d’aplaçament: Tramitar deute, aquí ens derivaran per posar les dades, clicant la casella de mesura especial COVID-19.

 

Moratòria i Ajornament de quotes de Seguretat Social d’autònoms i empreses sense interès

Moratòria de quotes

Només per a negocis l’activitat dels quals no ha estat suspesa en ocasió de l’estat d’alarma (no s’aplica als ERTOS per força major)

El termini de la moratòria serà de 6 mesos, és a dir les quotes de maig, juny i juliol es podran abonar en els 6 mesos posteriors sense recàrrecs ni interessos

Afectarà les cotitzacions següents:

 • entre els mesos d’abril i juny de 2020, si es tracta d’empreses;
 • entre maig i juliol de 2020, en el cas dels treballadors per compte propi,

 

De moment, la manera de sol·licitar-lo serà:

 • Si es tracta d’empreses, Sistema RED.
 • Si es tracta de treballadors per compte propi, a través del Sistema RED o pels mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

Ho podran sol·licitar les empreses i gestories autoritzades a actuar a través del Sistema RED.

El termini per a comunicar aquestes sol·licituds són els 10 primers dies naturals dels terminis d’ingrés la quota del qual se sol·licita la moratòria. La TGSS respondrà en els 3 mesos següents a la sol·licitud.

Els requisits per a poder sol·licitar aquesta moratòria s’establiran a través d’una Ordre Ministerial.

 

Ajornament quotes

Quota d’autònoms d’abril: interès del 0’5% (no es paga a l’abril i es pagaria al maig amb un 0’5% més).

Si no es tingués dret a moratòria podran també sol·licitar l’ajornament a l’interès del 0,5%, durant maig i juny

 

Anem a fer-ho fàcil…

Autònoms amb dret a prestació extraordinària

 • No abonaran les quotes mentre cobrin aquesta prestació i es considerarà període cotitzat.
 • Què ocorre amb les quotes de març? En el cas d’haver abonat les quotes corresponents amb anterioritat a la concessió de la prestació, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) retornarà d’ofici la part proporcional corresponent (des de la declaració de l’estat d’alarma, del 14 a 31 de març). A més, per als qui no han pogut afrontar aquesta quota a dia 31, no tindran recàrrecs pel retard en el pagament dels dies 1-13 de març, quan van tenir activitat normal. Quan ho paguin, se’ls considerarà regularitzats sense necessitat de pagar cap mena de recàrrec.
 • Què ocorre amb la quota del mes d’abril? La TGSS cobrarà la quota corresponent mentre es prolongui l’estat d’alarma. 
 • Què ocorre amb les quotes de maig i juny? Si les seves activitats van se suspeses durant aquests mesos, podran ajornar les cotitzacions socials a un interès reduït del 0,5%. 

Autònoms que mantinguin la seva activitat

 • Què ocorre amb les quotes d’abril? Podran sol·licitar l’ajornament de les quotes a un interès reduït del 0,5%. Sol·licitud de l’1-10 abril
 • Què ocorre amb les quotes de maig, juny i juliol? El Ministeri ha aprovat una moratòria (sense interessos) de sis mesos per a aquestes quotes (fins a novembre i desembre de 2020 i gener de 2021). Els seus requisits s’establiran per ordre ministerial. Per als qui no compleixin els requisits per a l’accés a aquesta moratòria, podran sol·licitar l’ajornament al 0,5% d’interès de les quotes de maig i juny.

Empreses que han presentat ERTOs per força major

Aquestes quotes, al contrari que en el cas d’autònoms, s’abonen un mes després de la data de meritació.

 • Què ocorre amb les quotes de març? Les empreses que hagin vist aprovat el ERTO per força major derivat de la declaració de l’estat d’alarma estan exonerades de pagar la part proporcional de la cotitzacions del mes de març dels treballadors afectats per aquest ERTO (entre el 14 i el 31).
 • Quotes d’abril? L’exoneració de quotes es mantindrà mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat. A partir d’aquest moment podran sol·licitar l’ajornament al 0,5% d’interès.
 • Quotes de maig. Podran sol·licitar l’ajornament d’aquestes quotes amb un interès del 0,5%.

Empreses que han mantingut la seva activitat

Les empreses que no hagin presentat ERTOs per força major gaudiran també de mesures de flexibilització:

 • Quotes a pagar a l’abril. Podran sol·licitar l’ajornament de les quotes (corresponents al mes de març) a un interès reduït del 0,5%. Sol·licitud 1-10 abril
 • Quotes a pagar al maig, juny i juliol. Podran acollir-se a la moratòria de 6 mesos per a les quotes corresponents als mesos d’abril, maig i juny (el període d’abonament del qual és un mes posterior) si compleixen els requisits. En cas contrari podran sol·licitar l’ajornament al 0,5% d’interès per a les quotes a pagar al maig i juny.

En tots els casos descrits amb anterioritat, tant per a autònoms com per a empreses, el termini per a sol·licitar la moratòria o l’ajornament de quotes serà de l’1 al 10 del mes d’abonament d’aquesta quota.

 

Mesures en matèria de subministraments per a autònoms i empreses

Qui pot sol·licitar-ho?

Autònoms que acreditin aquesta condició mitjançant la seva alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o assimilable, i empreses.

Quan?

En qualsevol moment, mentre estigui en vigor l’estat d’alarma

Mesures

 1. a) Suspendre o modificar els seus contractes de subministrament, o les pròrrogues d’aquests contractes, per a contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb el qual tenen contracte vigent, a fi d’adaptar els seus contractes a les seves noves pautes de consum, sense que procedeixi cap càrrec en concepte de penalització. Així que, poden baixar la potència o acollir-se a ofertes sense càrrec extra.
 2. b) Suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació.

Reactivació

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el consumidor que hagi sol·licitat la suspensió del seu contracte de subministrament podrà sol·licitar la seva reactivació, que s’haurà de dur a terme en 5 dies, sense cap cost, excepte:

 1. a) els pagaments per drets d’extensió per increments de potència contractada per sobre del llindar contractat abans de l’inici de l’estat d’alarma,
 2. b) els pagaments per supervisió d’instal·lacions cedides, en el seu cas, i,
 3. c) en el cas que resultés necessari el canvi dels equips de mesura, el pagament d’actuacions sobre els equips de control i mesura.

 

En el cas de suspensió de facturació, una vegada finalitzat l’estat d’alarma, les quantitats degudes es regularitzaran a parts iguals en les factures dels següents 6 mesos (sense poder canviar de comercialitzadora d’electricitat o gas natural mentre no s’hagi liquidat el deute).

 

Bo social per la vivenda del treballador autònom

Requisits:

– titular o membre de la unitat familiar és titular de la prestació per cessament d’activitat o ha vist reduïts la seva facturació en un 75% respecte el semestre anterior, sempre que no superin els llindars de renda.

– Renda igual o inferior a:

o 2’5 IPREM (14 pagues) 

o 3 IPREM (14 pagues)

o 3’5 IPREM (14 pagues)

 

Si el contracte està a nom de societat, s’haurà de canviar a nom de persona física.

La condició de consumidor vulnerable s’acabarà quan es deixin de reunir els requisits i no més enllà de 6 mesos.

 

Agència catalana de l’aigua:

Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics i en cas de vulnerabilitat possibilitat d’acollir-se a bonificacions del cànon de l’aigua:
• El cànon social zero, el que implica no pagar per aquest concepte dins de la factura de l’aigua.

Tramitació: http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua

ERTO

Què és un ERTO?

Un ERTO és un Expedient de Regulació d’Ocupació Temporal, i implica suspendre els contractes o reduir les jornades dels treballadors de manera temporal, de manera que el treballador cobri la prestació d’atur.

Els ERTOS poden ser:

 • Força major:

Pèrdues d’activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat,

o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, Per tant, la interpretació de la norma pot permetre sol·licitar el ERTO per força major a la majoria de les empreses.

 • ETOP: econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

L’únic requisit és el de seguir el procediment específic establert per a l’adopció d’aquesta mesura, al qual ha de d’adequar-se en tot cas , és a dir, amb independència del volum de la plantilla i del nombre d’empleats afectats.

La durada serà mentre es mantigui la situació extraordinària del COVID-19; un cop passi la circumstància potser haurem de prendre noves mesures, o bé modificar l’ERTO instat.

 

Què es pot fer?

Es suspèn el contracte o es redueix entre un 10 i un 70% la jornada.

La reducció pot ser diària, setmanal, mensual o anual. 

 

Què implica?

 • No s’abonaran salaris o es reduiran en proporció a la reducció de la jornada.
 • Si és per força major, hi haurà exoneració de quotes de Seguretat Social (100% per empreses de menys de 50 treballadors i del 75% en cas de més de 50 treballadors).
 • No es treballarà
 • El treballador cobrarà l’atur.

 

El treballador pot cobrar la prestació d’atur?

Sí, i donat el Decret aprovat per la situació COVID-19 ho cobrarà encara que no hagi cotitzat el temps necessari. Cobrarà el 70% de la seva base reguladora i cotitzarà a tots els efectes.

Serà la pròpia empresa qui tramitarà l’atur en nom del treballador, remetrà un Excel on farà constar les dades dels treballadors (excepte els que estiguin d’IT, excedència, maternitat o paternitat).

L’atur és incompatible amb el cessament d’activitat: o l’un o l’altre

 

I si els meus treballador són fixes discontinus?

Si ja has fet la crida, hauràs d’incloure’ls a l’ERTO. En cas contrari, els hauras d’afectar i incloure’ls a l’ERTO quan s’hagués fet la crida, doncs en cas contrari, ens trobaríem davant d’un acomiadament. En tot cas, s’haurà d’informar al treballador de la impossibilitat de la crida i enviar el certificat corresponent.

El fixes discontinus podran allargar la seva prestació d’atur.

 

En cas de no poder realitzar-se l’activitat laboral i no haver tramitat un ERTO Pot l’empresari deixar d’abonar el salari al treballador?

La falta de prestació laboral no és imputable al treballador, per la qual cosa si l’empresari no ha tramitat el ERTO, no pot deixar d’abonar el salari.

 

Quan acabi l’ERTO tornaran a treballar?

Sí, una vegada finalitzi el ERTO tornaran al seu lloc de treball en les condicions anteriors a la seva adopció. De fet el RD estableix el compromís de l’empresa de mantenir la ocupació durant 6 mesos des de la data de represa de l’activitat. S’entén que la prohibició és només per acomiadaments objectius (no computarà finalització de contractes, jubilacions, inclús acomiadaments procedents).

 

Pot l’empresa acomiadar als treballadors per causa de les mesures adoptades pel COVID-19?

Sempre que existeixi causa de força major, econòmica, tècnica, organitzativa o de producció i es faci amb els procediments previstos, es podrà acomiadar els treballadors per causes objectives. 

Sinó, si la causa deriva del COVID-19 és una situació temporal i, per tant, la mesura és un ERTO.

 

Em pots trobar en la meva web Elisabet Emdid

a Instagram

Linkedin 

Facebook

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *