Crisi Covi19Dones emprenedoresemprendre

MESURES ECONÒMIQUES I LABORALS DERIVADES DE L’ESTAT D’ALARMA A CONSEQÜÈNCIA DE COVID-19 per Elisabet Embid

Prestació de cessament d’activitat dels autònoms

El RD aprovat per pal·liar les conseqüències del COVID-19 ha aprovat l’ajuda als autònoms que es vegin obligats a tancar o bé que tinguin pèrdues del 75% respecte el semestre anterior.

En què consisteix la prestació?

– Prestació per quantia de la mitjana de les bases de cotització dels 12 mesos anteriors, i en el cas que la data d’alta com a autònom tingui menys de 12 mesos d’antiguitat, la prestació serà exactament de 661,08 € mensuals

– No és necessari complir el període mínim de cotització, per la qual cosa és indiferent quan et vas donar d’alta sempre que estiguessis d’alta abans del 14 de març.

– No s’ha de donar de baixa

– No es pagarà quota aquest mes.

– S’entendrà com cotitzat.

– No es perden les bonificacions.

– Per a tots els autònoms, també societaris, col·laboradors, etc.

– Si és per tancament de negoci, la prestació es cobrarà amb efectes 14 de Març

– No implica cessar l’activitat completament: si acrediten la caiguda en la facturació d’almenys un 75% es pot compatibilitzar prestació i activitat.

– Aquest període no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat posteriors, en cas que tingués dret; és a dir, que si finalment l’autònom ha de tancar el seu negoci, podrà gaudir de la prestació de cessament d’activitat íntegra a la qual pogués tenir dret.

Qui ho pot demanar?

– Autònoms amb activitats suspeses o

– quan la seva facturació al mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior

També ho podran sol·licitar els autònoms que tinguin treballadors al seu càrrec; primer podran sol·licitar el ERTE dels treballadors i seguidament la prestació per cessament d’activitat, sempre que compleixin amb tots els requisits.

Quins són els requisits?

– Estar donat d’alta a data 14 de març

– Acreditar pèrdua d’ingressos

– Estar al corrent de pagament (si no s’ha pagat es requerirà per a posar-se al corrent de pagament en 30 dies).

– Incompatible amb altres prestacions de la Seguretat Social

Quina és la durada?

1 mes o fins al mes que declari la finalització de l’estat d’alarma

Es pot accedir fins i tot tenint algun deute amb la Seguretat Social? 

Sí, qui no estigui al dia se li requerirà perquè pagui en el termini de 30 dies. Una vegada produït el pagament, es podrà accedir a aquesta prestació.

Com es gestiona?

Es gestiona a través de les Mútues d’Accident de treball i malaltia professional (Asepeyo, MC mutual, MAZ, Egarsat, Fremap, etc.)

Es podrà gestionar a partir del mes de març en cas de tancament o a partir d’1 d’abril en cas de pèrdues.

Es descomptarà IRPF només si el sol·licitant indica un tipus d’IRPF voluntari en el formulari de sol·licitud.

Quina documentació s’hauria de presentar?

– Sol·licitud de prestació

– Model 145 de dades del pagador

– Fotocòpia del DNI

– Codi IBAN

– Dos últims rebuts de cotització

– Llibre de família en cas de tenir fills a càrrec

Ajuda fins a 2000€ de la Generalitat de Catalunya

Destinada a autonoms amb activitats les quals autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Requisits:

  1. Estar d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)
  2. Domicili fiscal a Catalunya
  3. Acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019.En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

Es podrà demanar a partir de l’1 d’abril telemàticament.

Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Es farà en un únic pagament de fins a 2000€. La quantia és decidirà amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques.

ERTO

Què és un ERTO?

Un ERTO és un Expedient de Regulació d’Ocupació Temporal, i implica suspendre els contractes o reduir les jornades dels treballadors de manera temporal, de manera que el treballador cobri la prestació de desocupació.

Els ERTOS han de tenir una causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció (generalment és per pèrdues econòmiques), o bé per força major:

– Organitzatives: quan es produeixin canvis, entre altres, en l’àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o en la manera d’organitzar la producció.

– Tècniques: canvis en els mitjans o instruments de producció.

– Econòmiques: situació econòmica negativa: perdudes actuals o previstes o disminució en els seus ingressos ordinaris o vendes.

El Reial Decret 8/2020, de 17 de Març, aprovat considera que els que seran de força major els que tinguin causa directa en:

– Pèrdues d’activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat,

– o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, Per tant, la interpretació de la norma pot permetre sol·licitar el ERTO per força major a la majoria de les empreses.

L’únic requisit és el de seguir el procediment específic establert per a l’adopció d’aquesta mesura, al qual ha de d’adequar-se en tot cas , és a dir, amb independència del volum de la plantilla i del nombre d’empleats afectats.

La durada serà mentre es mantigui la situació extraordinària del COVID-19; un cop passi la circumstància potser haurem de prendre noves mesures, o bé modificar l’ERTO instat.

Què es pot fer?

Es suspèn el contracte o es redueix entre un 10 i un 70% la jornada.

La reducció pot ser diària, setmanal, mensual o anual. 

Què vol dir que el contracte se suspèn?

El treballador no haurà d’anar a treballar i l’empresa no li pagarà el salari. Si el ERTO és per força major tampoc abonarà la cotització a la Seguretat Social.

Què vol dir que es redueix la jornada?

Els treballadors treballaran segons les hores indicades, que seran menors a les quals treballaven en condicions de normalitat. L’empresa estarà exonerada de pagar el salari en proporció a la reducció o suspensió, i les pagues extres també es reduiran en la part proporcional.

I les vacances?

– Reducció de jornada: es reportaran 100% quant a dies, però s’abonaran en proporció a l’efectivament treballat.

– Suspensió: durant els dies de suspensió no es reporten vacances.

L’antiguitat del treballador serà la mateixa?

Sí, l’antiguitat no s’altera per l’adopció del ERTO.

El treballador pot cobrar la prestació d’atur?

Sí, i donat el Decret aprovat per la situació COVID-19 ho cobrarà encara que no hagi cotitzat el temps necessari. Cobrarà el 70% de la seva base reguladora i cotitzarà a tots els efectes.

Serà la pròpia empresa qui tramitarà l’atur en nom del treballador.

I si els meus treballador són fixes discontinus?

Si ja has fet la crida, hauràs d’incloure’ls a l’ERTO. En cas contrari, els hauras d’afectar i incloure’ls a l’ERTO quan s’hagués fet la crida, doncs en cas contrari, ens trobaríem davant d’un acomiadament.

S’han d’incloure els treballadors de baixa?

Sí, s’han d’incloure, però no els afectarà fins que no estiguin d’alta.

En cas de no poder realitzar-se l’activitat laboral i no haver tramitat un ERTE Pot l’empresari deixar d’abonar el salari al treballador?

La falta de prestació laboral no és imputable al treballador, per la qual cosa si l’empresari no ha tramitat el ERTO, no pot deixar d’abonar el salari.

Quan acabi l’ERTO tornaran a treballar?

Sí, una vegada finalitzi el ERTO tornaran al seu lloc de treball en les condicions anteriors a la seva adopció. De fet el RD estableix el compromís de l’empresa de mantenir la ocupació durant 6 mesos des de la data de represa de l’activitat.

Quins beneficis té l’empresa?

Si l’ERTO es pot sol·licitar per causa de força major (segons s’estableix al RD aprovat),  l’empresa està exonerada de cotitzar a la Seguretat Social pels treballadors afectats. Si l’empresa té menys de 50 treballadors l’exoneració és del 100%, si té és l’exoneració és del 75%

Pot l’empresa acomiadar als treballadors per causa de les mesures adoptades pel COVID-19?

Sempre que existeixi causa de força major, econòmica, tècnica, organitzativa o de producció i es faci amb els procediments previstos, es podrà acomiadar els treballadors per causes objectives. 

Si les causes són temporals, la mesura és un ERTO.

Teletreball

Té l’empresa l’obligació d’establir el teletreball per a limitar l’exposició i contagi

dels seus treballadors per COVID-19?

Si es possible establi-ho es pot interpretar que la norma ho estableix com obligació. Estarà exempt en cas de que l’esforç d’adaptació sigui desproporcionat. 

Interrupció del termini per a la devolució de productes durant vigència de l’estat d’alarma.

Durant la vigència de l’Estat d’Alarma o les seves possibles pròrrogues, s’interrompen els terminis per a la devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat, bé presencial bé on-line, per la qual cosa si vas comprar alguna cosa que vols retornar el podràs fer quan s’aixequi l’estat d’alarma. Això sí, hauràs de respectar les condicions de devolució quant a estat de producte.

Em pots trobar en la meva web Elisabet Emdid

a Instagram

Linkedin 

Facebook

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *