Crisi Covi19

MESURES ADOPTADES PEL GOBERN EN ELS RDL 6,7 I 8/2020 AMBIT FISCAL per Asela Coll

Certificats digitals

Els certificats digitals que caduquin en breu o hagin caducat, l’AEAT permet el seu us. Si teniu problemes proveu amb el navegador FireFox.

Suspensió de terminis

Se suspenen els terminis per realitzar tramitacions amb la AEAT. Això no obstant no afecten als terminis per la presentació de declaracions i autoliquidacions tributaries.

Aquesta suspensió mantindrà la seva vigència durant un mes (fins a 18.04.2020), sense perjudici que es pugui prorrogar.

Ajornaments i Fraccionaments

Amb el RDL 7/2020 de 12 de març s’estableix una de les primeses mesures, la POSIBILITAT DE AJORNAMENT DE DELCARACIONS-LIQUIDACIONS O AUTOLIQUIDACIONS.

Requisits per poder demanar l’ajornament:

 • La xifra de negocis (facturació) de 2019 sigui inferior a: 6.010.121,04€
 • Data de presentació e ingrés estigui compresa entre els dies 13 de març de 2020 i 30 de maig  de 2020.

Condicions dels ajornaments:

 • El termini màxim son sis mesos, durant els tres primers no es cobraran interessos.
 • L’ajornament s’ha de sol·licitar i nomes si el deute es inferior a 30.000€
 • Es permet ajornar a part de l’IVA les retencions, pagaments fraccionats e ingressos a compte.

Respecte a la sol·licitud de l’ajornament la AEAT a publicat a la seva pagina web unes instruccions provisionals per sol·licitar els ajornaments.

ALTRES MESURES DE RECOLSAMENT TRANSITORI A PETITES EMPRESES I AUTONOMS.

Moratòria de deute hipotecaria per l’adquisició de l’habitatge habitual.

S’estableixen mesures per procurar la moratòria del deute hipotecari per l’adquisició de l’habitatge habitual sempre que:

 • El deutor hipotecari estigui a l’atur o si es empresari o professional pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos.
 • Que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar no superi el límit de tres vegades IPREM, aquest límit augmentarà segons el número de membres de la unitat familiar i el grau de discapacitat.
 • Que la quota hipotecaria, mes les despeses i subministraments bàsics sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets dels conjunt dels membres de la unitat familiar.
 • Que com a conseqüència del Corona-19:

 

 • L’esforç econòmic de pagar la hipoteca s’hagi multiplicat per 1,3 com a conseqüència de una alteració econòmica.
 • Quan hagi tingut una caiguda de les vendes de al menys un 40%.

Aquesta moratòria s’haurà de demostrar, amb tot un seguit de documents que es detallen a l’art. 11 del RDL 8/2020 de 17 de març.

Termini per sol·licitar la moratòria: el termini per demanar del creditor aquesta moratòria serà fins a quinze dies després de la finalització de la vigència d’aquest Reial Decret, adjuntar la documentació que justifica la sol·licitud. Un cop demanat l’entitat creditora ha de resoldre en un termini de 15 dies mes.

Efectes: es produeix la suspensió del deute durant el termini estipulat a la mateixa, l’entitat creditora no podrà exigir el pagament de la quota hipotecaria ni dels interessos. Important es que NO ES DEVENGEN INTERESSOS durant aquest termini acordat.

Responsabilitat: El deutor serà responsable dels danys ocasionats així com les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures en cas de haver-se beneficiat indegudament.

 

Garantia de Liquiditat per sostenir l’activitat econòmica

 • Creació d’una línia d’avals per les empreses i autònoms.
 • Ampliació del límit d’endeutament net del ICO per augmentar les Línies ICO de financiació a empreses i autònoms. 10.000 milions d’euros mes.

 

Em pots trobar a aselacm@economistes.com

Instagram

linkedin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *